Baggrund for LIFE ACT

Alle Danmarks 98 kommuner har nu klimaplaner, der lever op til den internationale Parisaftale.
Det er et vigtigt skridt frem mod at få truffet de nødvendige beslutninger, der kan afbøde nye klimaforandringer og sikre tilpasning til de klimaforandringer, vi ved kommer.

Kommunerne har afsat midler til handling på baggrund af klimaplanerne. Men en række barrierer forsinker eller forhindrer, at nødvendige tiltag bliver sat i værk. Det er LIFE ACT sat i verden for at gøre noget ved.

Det handler blandt andet om:

  • Penge til at udvikle løsninger, der endnu ikke findes.
  • Bedre samarbejde om, hvordan eksisterende løsninger kan tilpasses aktuelle behov.
  • Udvikling af bedre rammer for samarbejde på tværs af fagligheder og geografi.

Hurtigere implementering

LIFE ACT vil accelerere implementeringen af de kommunale klimaplaner nationalt. Det vil vi gøre ved at skabe partnerskaber, sammensat af alle relevante aktører. Der er i projektet fokus på de problemstillinger, den enkelte kommune ikke kan løse, men som kun kan løses i bredere fællesskaber.

Navnet, LIFE ACT, fortæller, at projektet søger støtte hos EU’s LIFE program. ACT står for Action for Climate Transition.

Projektet har søgt om et samlet budget på godt 200 mio. DKK med en støtte på 60 pct. fra LIFE-programmet. Projektet er planlagt til at vare otte år.

Sådan er LIFE ACT organiseret

Bag projektet står de fem regioner, 27 kommuner og Central Denmark EU Office (CDEU).

Region Midtjylland er lead partner i projektet.

Regionernes opgave i LIFE ACT er at:

  • Facilitere samarbejdet på tværs af kommuner.
  • Bidrage til, at viden og erfaringer høstes og formidles, så der skabes størst mulig kapacitetsopbygning hos alle relevante aktører.

De 27 kommuner, som deltager i projektet, er fordelt i hele landet.

I LIFE ACT skal der arbejdes med de konkrete problemstillinger, som de 27 kommuner har i forbindelse med implementering af de kommunale klimaplaner. Der arbejdes i brede fællesskaber. De bedste kompetencer bringes i spil, for at finde de bedste løsninger, og kommunerne deltager selv aktivt i udbredelsen af de høstede erfaringer.

CDEU’s rolle er især at bidrage til at skabe finansiering til de projekter, der bliver nødvendige at gennemføre i forlængelse af LIFE ACT. Det kan være yderligere undersøgende eller udviklende projekter, men det kan også være anlægsprojekter, som kommunerne eller lodsejerne ikke selv kan finansiere.

Partnere og støttende aktører

Se listen over partnere og støttende aktører i LIFE ACT.

Hvad sker der frem til projektstart?

Juni 2024: Europa-Kommissionens første vurdering 

Den fulde ansøgning til EU om tilskud til LIFE ACT-projektet blev indsendt den 5. marts, og i juni fik vi den første vurdering fra Europa-Kommissionen.

Ansøgningen kom igennem nåleøjet, hvilket betyder at projektet nu kan følge op på de kommentarer Europa-Kommissionen er kommet med og fortsætte forhandlingerne 

Andet halvår 2024: Forberedelser frem til projektstart 

Frem mod projektstart i januar 2025 skal der gøres en del forberedelser. Blandt andet skal der ansættes projektmedarbejdere, som skal være med fra starten og sikre, at projektet bliver skudt godt afsted.  

Dertil skal der udpeges nye medlemmer af styregruppen, som vil inkludere kommunale repræsentanter fra de fem regionale kontaktråd og en repræsentant fra Aarhus Kommune, der på samme vis som regionerne, har en ledende rolle som leder på en arbejdspakke. Der bliver indkaldt til første møde i styregruppen, hvor styregruppens skal udvikle sit kommissorium. 

Hele partnerskabet skal i løbet af august måned mødes, for at markere Europa-kommissionens positive tilkendegivelse af projektet. Det er den første store milepæl for projektet, og første store skridt i arbejdet for at implementere kommunernes klimahandlingsplaner.  

Foruden de større og mere overordnede forberedelser frem til projektstart, skal der også laves forberedelser af mere praktisk karakter. Et arbejde som den nye projektleder og –medarbejder får til opgave at stå i spidsen for.  

Disse opgaver er blandt andet at: 

  • Opsætte det administrative system. 
  • Udarbejde fælles pressemeddelelser. 
  • Producere informationsmateriale om projektet, herunder at udbygge LIFE ACT-hjemmesiden. 
  • Udpege partnere til at være ansvarlige for henholdsvis faglige- og finansielle spørgsmål. 

Udgangen af 2024: Endeligt svar om bevilling

Det forventes, at der er svar fra Europa-Kommissionen på, om projektet kan bevilges tilskud.

Den 1. januar 2025: Forventet projektstart

Kontakt

Dorthe W. Selmer

Projektleder

Mobil: +45 3053 9544

E-mail: dorsel@rm.dk