11 arbejdspakker

Arbejdet i LIFE ACT er organiseret i 11 arbejdspakker i kategorierne:

 • Projektledelse
 • Implementeringsdriver
 • Stedsbaserede arbejdspakker.

Her kan du læse om arbejdspakkerne WP1-WP11.

WP1: Projektledelse, koordinering, monitorering og formidling

Projektledelsen udføres af Region Midtjylland, der er lead partner for hele projektet.
Region Midtjylland skal sikre fremdrift i projektet og gode rammer for projektets gennemførelse. Derudover skal Region Midtjylland sikre, at det tværgående samarbejde fungerer.

Region Midtjylland har ansvar for:

 • At projektet gennemføres til tiden og indenfor budget.
 • Økonomi og dokumentationen overfor EU.
 • Sekretariatet og forestå alle sekretariatsfunktioner, såsom at servicere de ledende organer.
 • Kommunikationen internt blandt partnerne og med omgivelserne i ind- og udland.
 • Monitorering af, hvilke resultater der opnås, afrapportering, arrangere partnerskabsmøder m.m.

WP2: Overvågning af komplementær finansiering, koordinering og mobilisering

Region Midtjylland har ansvar for WP2. Arbejdet sker i et tæt samarbejde med CDEU, som har til opgave at være behjælpelig med at sikre finansiering.

Arbejdspakken skal overvåge, at de kommunale klimaplaner implementeres. For projekter, som ikke er en del af LIFE ACT-projektet, vil det i mange tilfælde være ved andre indsatser, som kan være igangsat af kommunen, forsyningen eller andre parter.
LIFE ACT skal sikre fuld implementering af klimaplanerne i Danmark. Der er især opmærksomhed på at mobilisere nogle af EU’s mange fonde, som ud over LIFE-programmet kan være Den Europæiske Investeringsbank, der meget gerne vil støtte klimaprojekter, strukturfondene osv.

WP2 er en implementeringsdriver. Det betyder, at den er katalysator for, at de stedbaserede aktiviteter kan foregå og gennemføres med succes.

WP3: Bæredygtighed, replikation og udnyttelse af projektresultater

Region Midtjylland har ansvar for WP3. I LIFE-programmet er der et krav om høj grad af bæredygtighed. Det handler om, at løsningerne, som udvikles i projektet, skal være så bæredygtige som muligt, men også, at projektet gennemføres bæredygtigt.

WP3 arbejder med med bæredygtighed på alle niveauer:

 • Fysiske møder skal begrænses.
 • Nødvendig transport foregår med offentlige transportmidler.
 • Mødeservering er vegetarisk.
 • Der skal købes grønt ind med krav om dokumentation for lav klimagasudledning.
 • De løsninger, som bliver udviklet i projektet skal være langtidsholdbare, og i videst muligt omfang naturbaserede, fremfor de hårde betonløsninger.

WP3 tager ansvar for, at flest mulige løsninger, der bliver udviklet i projektet, også skal bruges andre steder i ind- og udland, og om muligt skaleres og videreudvikles.

WP3 er en implementeringsdriver.

WP4: Governance og kapacitetsopbygning

WP4 drives af Region Midtjylland, men i samarbejde med Region Nordjylland og Norddanmarks EU-kontor (NDEU).

I arbejdspakken skal 10 kommuner bidrage med egne erfaringer og afprøve løsninger, der er under udvikling.

De deltagende kommuner er:

 • Frederikssund Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Horsens Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Næstved Kommune
 • Randers Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Samsø Kommune
 • Thisted Kommune
 • Aalborg Kommune

Arbejdspakken skal udvikle:

 • bedre strukturer for governance ved sikring af tværgående samarbejde internt i kommunen
 • bedre dialog og samskabelse med interessenter
 • forbedrede beslutningsgange.

De metoder, der bliver udviklet, skal testes i de stedbaserede arbejdspakker, inden erfaringerne udbredes i hele landet.

WP4 har ansvar for, at læringen i LIFE ACT formidles til resten af landet. Der vil i samspil med relevante aktører som f.eks. Klimaalliancen, Det Nationale Netværk for Klimatilpasning blive udbudt kurser, masterclasses, webinarer og seminarer.

WP4 er opdelt i to delopgaver

 • T.4.1: Interessent-involvering og governance. Her arbejdes der med udvikling af et system til at vurdere borgernes og interessenternes parathed, til at handle i klimaspørgsmål (Climate Action Readiness Level, CARL), som efterfølgende testes i stedbaserede pilotprojekter og videreudvikles.
 • T.4.2: Udvikling og konsolidering af multiple helix-partnerskabstilgangen, fx gennem living labs og udvikling af partnerskabsaftaler. Denne task fokuserer på kapacitetsopbygning blandt lokalpolitikere og ledelsespersonale i kommunerne, samt identifikation af den optimale klimastyringsstruktur i en dansk kontekst.

WP4 er en implementeringsdriver.

WP5: Omstilling af land- og skovbrug

WP5 er ledet af Region Sjælland i samarbejde med Region Midtjylland

WP5 arbejder stedbaseret hos de deltagende kommuner, som er:

 • Brønderslev Kommune
 • Herning Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Horsens Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Morsø Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Samsø Kommune
 • Skive Kommune
 • Thisted Kommune
 • Varde Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune.

WP5 arbejder med at:

 • mindske emissioner gennem teknologi (pyrolyse)
 • indføre mere klimaresistente landbrugssystemer
 • gentænke arealanvendelsen ved at plante træer
 • accelerere udbygningen af meget større skovnetværk på tværs af det danske landskab.

Arbejdet vil foregå i tæt samspil med videninstitutioner.

WP5 er opdelt i tre delopgaver

 • T.5.1: Sektorkobling - biogas og pyrolyse. Formålet er at udvikle en smidigere myndighedsbehandling af nye pyrolyseanlæg og udrulning af biokulprojekter i landkommuner.
 • T.5.2: Klimamodstandsdygtige landbrugssystemer rettet mod at udvide mere bæredygtige landbrugsmetoder lokalt og gennem offentlige indkøb, med lokale landmænd.
 • T.5.3: Skovbrug og skovrejsning, der sigter mod at udbygge det tværkommunale net af skove på tværs af landet.

WP6: Vedvarende energi og energibesparelser

Denne arbejdspakke ledes af Aarhus Kommune sammen med Region Syddanmark.

Følgende kommuner indgår med deres stedbaserede arbejde:

 • Herning Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Københavns Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Randers Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Skive Kommune
 • Aarhus Kommune.

De ambitiøse klimamål, der er skitseret i de kommunale klimaplaner, er afhængige af udbredelsen af vedvarende energikilder, energieffektivisering og udnyttelse af overskudsvarme.

WP6 arbejder med tre forskellige delopgaver

 • T.6.1: Udvikling af kommunale strategiske energiplaner. Arbejdet omfatter skabelsen af en platform for videndeling om strategisk energiplanlægning, for at udvikle og dele erfaringer, værktøjer og metoder i et samarbejdsmiljø. Platformen bliver stillet til rådighed for hele landet, hvilket giver mulighed for at ensrette de strategiske energiplaner i Danmark. Der bliver også arbejdet med borgerinvolvering i storskala vedvarende energiplanlægning og skabelse af energiparker.
 • T.6.2: Energieffektivitet fokuserer på at udvikle en energieffektiviseringskultur omkring bebyggelser til alle formål på tværs af alle kommuner. Det handler om strømlining af vedligeholdelsesprocedurer for optimering af driften på kommunale bygninger, udvidelse af anvendelse af fjernkøling, fremme af samarbejder med varmeværker med henblik på forbedret energieffektivitet med videre.
 • T.6.3: Overskudsvarme. Fokuserer især på kortlægning af potentialer og metoder til implementering samt skabelsen af multiple helix partnerskaber for at fremme, at de nødvendige beslutninger træffes under hensyn til såvel miljømæssige som økonomiske forhold.

WP7: Omstilling af transportsektoren

WP7 er ledet af Region Hovedstaden med støtte fra Region Nordjylland.

Det overordnede formål med WP7 er at accelerere omstillingen af transportsektoren til en grønnere og mere bæredygtig mobilitet i hele landet. Der arbejdes både på, hvordan kommunerne kan lede og facilitere lokal handling, og hvordan kommunerne kan inspirere borgerne til en grønnere adfærd.

Kommunerne, der arbejder med de stedbaserede aktiviteter er:

 • Hjørring Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Næstved Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Randers Kommune.

Arbejdspakken er opdelt i tre delopgaver

 • T.7.1: Mobilitetsvaner. Her undersøges, hvordan mobilitetsadfærd kan ændres hos henholdsvis børn og unge samt hos pendlere, til fordel for en mere bæredygtig mobilitet.
 • T.7.2 – Multimodal transport. Her fokuseres på fremme af multimodal mobilitet som middel til at reducere behovet for privatbilen. For at være et relevant alternativ, skal det multimodale system understøttes af velfungerende knudepunkter, der forbinder de mange mobilitetsformer.
 • T.7.3 – Bæredygtig godstransport. Her fokuseres der på, hvordan emissioner fra godstransport på vejene i byer kan reduceres. Det undersøges, hvordan kommunerne kan bistå ift. både tunge køretøjer og lettere bytransportkøretøjer. Der skal identificeres en række forskellige indsatsområder og iværksættes initiativer med f.eks. grønne offentlige indkøb, reduktion af forbrug og anvendelse af alternative former for varetransport (mindre anvendelse af tunge godstransportkøretøjer på fossile brændsler).

WP8: Synergier og merværdier

WP8 er ledet af Region Sjælland, og Region Midtjylland assisterer.

WP8 arbejder med både tilpasning og reduktion. Målet med WP8 er at ensrette, hvordan myndighederne håndterer langsigtet fysisk planlægning og naturbaserede løsninger i klimatilpasning. Der skal gennemføres analyser og BAT (bedste tilgængelige teknologi) på området og kurser, seminarer og workshops for at viderebringe den nye viden. I arbejdspakken skal der også udvikles værktøjer, som kommunerne kan bruge, og demonstrationsprojekter hos udvalgte kommuner for at få endnu bedre praktiske erfaringer.

De kommuner, der deltager er:

 • Brønderslev Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Herning Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Samsø Kommune
 • Skive Kommune
 • Aalborg Kommune.

WP8 er opdelt i to delopgaver

 • T.8.1: Strategisk fysisk planlægning i interkommunal skala. Opgaven handler om at forbedre en forvaltningspraksis, der sigter mod holistisk og mere effektiv arealanvendelse på tværs af sektorer, f.eks. energi, mobilitet, boliger, natur, landbrug og andre funktioner med rumlig indvirkning.
 • T.8.2: Naturbaserede løsninger og multifunktionalitet. Naturbaserede løsninger har et særligt potentiale for to af vores helt store udfordringer; klimakrisen og biodiversitetskrisen. Der skal i denne indsats blandt andet samles og formidles viden, arbejdes på beslutningsstøtte og finansieringsmodeller, så naturbaserede løsninger kan vinde større indpas fremfor de traditionelle betonløsninger.

WP9: Havvandsstigninger

WP9 ledes af Region Syddanmark, og Region Midtjylland assisterer.

Denne arbejdspakke fokuserer på klimatilpasning. Som følge af klimaforandringerne vil havvandsstigninger blive en realitet. Dette har store konsekvenser og medfører behov for handlinger i kyst- og fjordområderne. Arbejdet sigter på udvikling af helhedsorienteret, integreret planlægning af tilpasning på landet og i byerne.

Denne arbejdspakke arbejder stedbaseret med udgangspunkt i følgende kommuner:

 • Lemvig Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Morsø Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Randers Kommune
 • Vejle Kommune
 • Aarhus Kommune.

Arbejdspakken er opdelt i to delopgaver

 • T.9.1: Tilpasningsløsninger til havvandsstigninger i en urban kontekst. Til håndtering af kompleksiteten i kommunal klimatilpasningsplanlægning i byerne, udvikler og konsoliderer opgaven en planlægningsramme, der bygger på DAPP-metoden og/eller andre adaptive værktøjer
 • T.9.2: Partnerskaber og kystudvikling i landområder. Håndtering af havvandsstigninger, kan udenfor byerne ikke løses af den enkelte kommune. Det skal foregå i partnerskaber sammensat af de rette, og dermed alle relevante aktører. Der arbejdes i denne delopgave med emner som organisatorisk opsætning, finansiering, omkostningsfordeling, strategiudvikling (også tilbagetrækningsstrategier) med videre.

WP10: Helhedsorienteret vandhåndtering

WP10 er ledet af Region Midtjylland med støtte fra Region Syddanmark.

I WP10 er klimatilpasning også i fokus. Formålet med arbejdspakken er at formindske sårbarheden overfor oversvømmelser fra vandløb, skybrud og højtstående grundvand. Formålet er at ensrette en holistisk tilgang og modvirke silotænkning hos myndighederne og i mere hensigtsmæssig lokal vandhåndtering.

Følgende kommuner deltager med hver deres lokaliteter i arbejdet med de forskellige indsatsområder:

 • Frederikssund Kommune
 • Herning Kommune
 • Horsens Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Samsø Kommune
 • Vejle Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune.

I arbejdspakken bliver der arbejdet med fire delopgaver

 • T.10.1: Vandløb, opland og ådale. Her ses på arealanvendelsen, og de mange forskellige interesser i vandoplandet. F.eks. kilder til vedvarende energi, landbrug, næringsstof tilbageholdelse, genfugtning af tørvejord, vandtilbageholdelse, habitatbeskyttelse, rekreativ brug biodiversitet og meget mere. Flere af interesserne kan ikke opfyldes samtidig, og kan hæmme de nødvendige foranstaltninger i bestræbelserne på at skabe den nødvendige tilpasning. Der skal arbejdes med at skabe en ny praksis for bæredygtig arealforvaltning.
 • T.10.2: At styrke mulighederne for vandtilbageholdelse, fordi der i de kommunale klimaplaner er et stort behov for at få etableret områder til at kunne håndtere de stigende vandmængder. Disse nye områder har tillige potentiale som våde levesteder og vandløbsøkologi (hjælper biodiversiteten) og som lagring af vand til anvendelse i tørkesituationer.
 • T.10.3: Højtstående grundvand er et stigende problem i Danmark, som følge af stigende regnmængder, hvor lavtliggende boligområder er udsat, og hvor vandet risikerer at påvirke bebyggelse uønsket. Der forventes ny lovgivning på området, og projektet vil arbejde på hensigtsmæssig implementering af nye praksisser på området.
 • T.10.4: Bæredygtig Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og ændret planlægning til integration af regnvand i byer, har til formål at udvikle "Best practice" inden for rensning og vandforvaltning i komplekse urbane vandoplande for at sikre vandkvaliteten. Opgavernes forskellige omfang styrker den helhedsorienterede tilgang til vandforvaltning.

WP11: Stigende temperaturer, hedebølger og tørke

WP11 ledes af Region Hovedstaden med assistance fra Region Midtjylland.

Formålet med denne arbejdspakke er at finde løsninger på at forbedre vores modstandsdygtighed overfor de stigende temperaturer, hedebølger og tørke på landsplan. Det er et nyt arbejdsfelt, så der skal indsamles data og ideer i ind- og udland og udvikles kortlægningsmetoder og værktøjer.

Denne arbejdspakke arbejder stedbaseret med udgangspunkt i følgende kommuner:

 • Herning Kommune
 • Københavns Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Randers Kommune
 • Samsø Kommune
 • Varde Kommune.

Der arbejdes med to delopgaver

 • T.11.1: Hedeøer i byområder. Indsatsen skal fremskynde overgangen fra urbane hotspots til køligere og grønnere byer. Indsatsen fokuserer på fem hovedområder; data, analyse og modeludvikling, test af potentielle værktøjer, kapacitetsopbygning af embedsværket samt implementering til bedre metoder til at samarbejde med borgere og andre relevante interessenter.
 • T.11.2: Tørke og stigende temperaturer. I denne indsats samles og forbedres data og viden om tørke fra ind- og udland. Løsninger afprøves i partnerkommunerne og på baggrund af erfaringer, tværgående drøftelser og ideudvikling skabes en fælles strategi for fremtidig håndtering af problemfelter i den fysiske planlægning.