Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål vi oftest får om LIFE ACT.

Hvor mange ressourcer kræver det at være økonomisk partner i LIFE ACT?

 • Hvis du er økonomisk partner i LIFE ACT, skal projektet prioriteres. Det betyder, at du både skal bruge kræfter på en specifik lokal indsats i projektet, og bruge kræfter på at deltage i tværgående aktiviteter.
 • Vi anbefaler, at projektet fordeles på flere kolleger – og gerne på tværs af kontorer/fagligheder. På den måde sikrer I størst udbytte af deltagelsen og samtidigt får I delt viden internt.
 • Vi anbefaler, at man går ind i projektet med et budget på omkring 3-4 mio. kroner i den 8 år lange projektperiode.
 • Ved projektstart forudbetales støtten med 20 % af det bevilgede budget. Dermed har man likviditet til at ansætte supplerende personale.
 • Der bliver udbetalt støtte igen ved faseovergange (typisk med tre års mellemrum). Sidste støtteudbetaling bliver udbetalt efter afrapportering ved projektets afslutning.

Hvad tæller med som egenfinansiering i projektet?

 • Partnere i projektet kan få op til 60 % i støtte, og medfinansierer selv 40 %.
 • Egenfinansieringen kan bestå af arbejdstimer i projektet og af kontant medfinansiering.
 • Arbejdstimer kan kun medregnes til kostpris. For offentligt ansatte sættes kostprisen typisk til 50.000 kr./md. i budgetlægningen. Når regnskabet skal gøres op, skal lønsedler og dokumentation for arbejdsgivers udbetalinger dokumentere den faktiske lønudbetaling. Månedslønnen kan dermed være en anden.
 • Når man deltager i projektet, skal man løbende lave tidsregistrering. Tidsregistrering skal underskrives ved månedens afslutning af nærmeste personaleleder. I slutningen af hvert år skal lønseddel afleveres til dokumentation for faktisk lønudgift.
 • Det er muligt at lave tillæg til ansættelseskontrakter, der angiver med hvilken procentdel projektmedarbejderen arbejder på projektet. Kontrakten skal dække mindst en fase i projektet (typisk en cirka tre-årig periode). Kontrakten er dermed ikke velegnet at bruge i kortere perioder eller for kollegaer med meget skiftende arbejdstid på projektet.

Hvornår udbetales støtten fra EU?

 • Når bevillingen er givet, får I et forskud på 20 % af det bevilgede støttebeløb, så der er likviditet til at sætte gang i projektet.
 • Midlerne bruges ofte til at ansætte folk, der kan arbejde i projektet, eller til at ansætte folk, der erstatter allerede ansatte, der går ind i projektet.
 • Anden rate af støtten (20 %) bliver udbetalt efter afrapportering på fase 1 og godkendt regnskab. Der kan dog højst udbetales 80 % af det tildelte budget for det konkrete delprojekt. Det samme gælder ved faseovergang mellem fase 2 og 3.
 • Slutafregningen udbetales, når projektet er endeligt afsluttet, afrapporteret og regnskabet er godkendt. Som udgangspunkt er det de sidste 20 % af støttebeløbet.
 • Slutafregningen afhænger af, at alle leverancer er godkendt og projektet i øvrigt er vel gennemført. I modsat fald kan det komme på tale at projektdeltageren trækkes i støtte.

Hvordan beregner man timesatser?

 • Timelønnen er baseret på månedslønnen inkl. pension divideret med 143,33 timer, som er et standard timetal, som bruges i LIFE-programmet.
 • 143,33 timer pr. måned er antallet af produktive timer, som en medarbejder har haft. Produktive timer er alle timer, hvor man er på arbejde, uanset hvad man laver.
 • Når man indregner 6 ugers ferie og 11 søgnehelligdage er antallet af produktive timer i alt 1.691 om året. Evt. sygdom skal også fratrækkes.
 • Budgettet er bygget op så der er afsat penge til kontante udgifter og til løn. Der bliver ikke tildelt flere penge, hvis en partner regner med en større timesats.

Hvis en partner ønsker at anvende tillæg til ansættelseskontrakten for medarbejdere skal følgene krav være opfyldt:

 • Procentandelen af medarbejderens timer skal være realistisk i forhold til det udførte arbejde. Det skal kunne sandsynliggøres ved en revision.
 • Procentandelen af medarbejderens timer skal gælde for en specifik periode på mindst 1 fase.
 • Tillægget kan ikke ændres.
 • Hvis der er et internt krav om tidsregistrering i organisationen kan attester ikke tilrådes, da der skal være 100% overensstemmelse mellem attesten og de registrerede timer.

Kontakt

Dorthe W. Selmer

Projektleder

Mobil: +45 3053 9544

E-mail: dorsel@rm.dk